آموزش پیشرفته

در این قسمت مطالب و نکات پیشرفته ای در مورد تمامی مسائل پرورش قارچ از تجهیزات تا فروش، به تدریج قرار خواهد گرفت. این مطالب مناسب افرادی است که بخش آموزش پرورش قارچ را کاملا مطالعه کرده باشند.